Home » Абітурієнту

Абітурієнту

Більш детальну (а іноді і більш нову) інформацію можна отримати на офіційному сайті УІПА у розділі “Абітурієнт”.

Документи для вступу. Більш детально можна ознайомитись за посиланням.

  1. Заява про участь у конкурсному відборі до УІПА подається в електронній формі. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв.
  2. Документ, що посвідчує особу та громадянство.
  3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  4. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
  5. Шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Копії документів без оригіналів не приймаються.

Правила прийому доступні за посиланням.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі повної загальної середньої освіти для спеціальностей:

Професійна освіта. Машинобудування 1. Українська мова і література; 2. Математика; 3. Фізика, або іноземна мова
Професійна освіта. Зварювання 1. Українська мова і література; 2. Математика; 3. Фізика, або іноземна мова
Професійна освіта. Логістика організації виробництва нероз’ємних та пресових з’єднань.
Професійна освіта. Зварювання
1. Українська мова і література; 2. Історія України; 3. Математика або іноземна мова

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі за всіма предметами – 100.

Вартість навчання для тих, хто поступатиме на бакалавра у 2018 році:

Спеціальність Денне навчання Заочне навчання
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Професійна освіта. Машинобудування 7500 7500 8800 9470 4700 4700 5200 5950 6430
Професійна освіта. Зварювання 7500 7500 8800 9470 4700 4700 5100 5750 6160
Прикладна механіка. Зварювання 7500 7500 8000 9470 4700 4700 5200 5950 6430
Професійна освіта. Логістика організації виробництва нероз’ємних та пресових з’єднань.  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Вартість навчання для тих, хто поступатиме на бакалавра за скороченим терміном навчання у 2018 році:

Спеціальність Денне навчання Заочне навчання
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 3 курс
Професійна освіта. Машинобудування 8320 8320 5400 5400 5400
Професійна освіта. Зварювання 8320 8320 5300 5300 5300
Прикладна механіка. Зварювання 8320 8320 5400 5400 5400

Молодші спеціалісти по спорідненим спеціальностям можуть поступити на прискорену форму навчання.

Вартість навчання для тих, хто поступатиме на магістра у 2018 році:

Спеціальність Денне навчання Заочне навчання
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс
Професійна освіта. Машинобудування 11140 5570 8570 4285
Професійна освіта. Зварювання 11140 5570 - -
Прикладна механіка. Зварювання 9440 4720 7870 3930

[lang_ru]Более подробную (а иногда и более новую) информацию можно получить на официальном сайте УИПА в разделе “Абитуриент”.

Документы для поступления. Более подробно можно познакомиться по ссылке.

  1. Заявление об участии в конкурсном отборе в УИПА подается в электронном виде. При подаче заявлений об участии в конкурсном отборе поступающий указывает в каждом заявлении приоритетность этого заявления по отношению к другим поданным им заявлениям.
  2. Документ, удостоверяющий личность и гражданство.
  3. Документ государственного образца о ранее полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему.
  4. Сертификаты внешнего независимого оценивания (для поступающих на основе полного общего среднего образования).
  5. Шесть цветных фотографий размером 3х4 см.

Копии документов без оригиналов не принимаются.

Правила приема доступны по ссылке.

Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования для поступающих на основе полного общего среднего образования для специальностей:

Профессиональное образование. Машиностроение 1. Украинский язык и литература; 2. Математика; 3. Физика, или иностранный язык
Профессиональное образование. Сварка 1. Украинский язык и литература; 2. Математика; 3. Физика, или иностранный язык
“Профессиональное образование. Логистика организации производства неразъемных и прессовых соединений.
“Профессиональное образование. сварка “
1. Украинский язык и литература; 2. История Украины; 3. Математика или иностранный язык

Минимальное количество баллов для допуска к участию в конкурсе по всем предметам – 100.

Стоимость обучения для тех, кто будет поступать на бакалавра в 2018 году:

 

Специальность Очное обучение Заочное обучение
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Профессиональное образование. Машиностроение 7500 7500 8800 9470 4700 4700 5200 5950 6430
Профессиональное образование. Сварка 7500 7500 8800 9470 4700 4700 5100 5750 6160
Прикладная механика. Сварка 7500 7500 8000 9470 4700 4700 5200 5950 6430
“Профессиональное образование. Логистика организации производства неразъемных и прессовых соединений  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Стоимость обучения для тех, кто будет поступать на бакалавра по сокращенным сроком обучения в 2018 году:

Специальность Очное обучение Заочное обучение
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс 3 курс
Профессиональное образование. Машиностроение 8320 8320 5400 5400 5400
Профессиональное образование. Сварка 8320 8320 5300 5300 5300
Прикладная механика. Сварка 8320 8320 5400 5400 5400

 

 Младшие специалисты по родственным специальностям могут поступить на ускоренную форму обучения.

Стоимость обучения для тех, кто будет поступать на магистра в 2018 году:

Специальность Очное обучение Заочное обучение
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс
Профессиональное образование. Машиностроение 11140 5570 8570 4285
Профессиональное образование. Сварка 11140 5570 - -
Прикладная механика. Сварка 9440 4720 7870 3930

[lang_ru]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>