Home » Освітня програма “Прикладна механіка. Зварювання”

Освітня програма “Прикладна механіка. Зварювання”

Для вступу потрібні наступні сертифікати ЗНО: українська мова, фізика, історія України.

Актуальність спеціальності

Процеси, які відбуваються в економічному житті країни, входження України в цивілізоване світове співтовариство обумовлюють розвиток у народному господарстві нових форм організації зварювального виробництва, скорочення термінів його технічного оновлення, широке впровадження інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, складного електричного та автоматичного обладнання, необхідність забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку.

Ці завдання повинні виконувати, в першу чергу, інженери зварювального виробництва.

 

Елітарність навчання

за спеціальністю забезпечується, якщо особлива увага приділяється індивідуальній підготовці студентів. У цьому випадку студент навчається за індивідуальним планом. Оскільки спеціальність “Технологія та установок зварювання” може забезпечувати підготовку спеціалістів широкого профілю, ця концепція, її документи та навчальний план направлені за профілем навчання інженера-механіка з наступною деталізацією згідно з обраною студентом спеціальністю.

Вимоги до підготовленості абітурієнтів у вигляді системи знань, умінь і навичок, на основі яких буде здійснюватись засвоєння змісту навчання у вищому навчальному закладі; психологічні властивості та якості особи, що небажані для обраної професійної діяльності.

Спеціаліст даного профілю після закінчення навчального закладу буде:

 • уміти з позицій моральних принципів та загальнолюдських ідеалів аналізувати соціально-економічні явища та процеси що відбуваються в суспільстві;
 • вільно володіти державною мовою, грамотно, усно та письмово висловлювати свої думки;
 • уміти логічно мислити та відстоювати свою точку зору, володіти розвинутими організаційними здібностями та виховними уміннями, орієнтуватися у питанні виробничої праці тощо.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу:

 • Вирішення проблем та формулювання задач, пов’язаних з реалізацією професійних функцій: бути здатним до проектно-аналітичної діяльності в професійній сфері; на основі знань принципів системного аналізу уміти поставити мету і сформулювати задачу, що зв’язані з реалізацією професійних функцій , уміти використовувати для їх рішення методи вивчених ним наук.
 • На основі глибокого розуміння суті та соціальної значимості своєї майбутньої професії, та взагалі освіти, як особливої сфери діяльності, що забезпечує трансляцію знань та культури від покоління до покоління, уміти розібратись в основних проблемах наукових та навчальних дисциплін, пов’язаних із конкретною сферою його діяльності.
 • Проектування та розрахунки систем, вузлів, деталей, технологічного оснащення, володіння методами технологічного та організаційно-економічного проектування у зварювальному виробництві.
 • На основі знань атомно-кристалічної будови вміти визначати фактори, що обумовлюють зварюваність металів та їх сплавів.
 • На основі знань фізико-хімічних процесів зварювання вміти розраховувати теплові процеси, обирати джерела енергії, визначати направлення та інтенсивність металургійних процесів та процесів в різних ділянках зварних з’єднань.
 • Прогнозувати технологічну міцність зварних з’єднань.
 • Вміти класифікувати основні види металевих конструкцій, їх призначення, основні елементи; володіти інформацією щодо металевих конструкцій, умов їх експлуатації.
 • Знати загальні положення, які приймаються при проектуванні сталевих конструкцій; вміти визначати види навантаження на металеві конструкції.
 • Вміти розраховувати центрально-розтягнуті та стиснуті елементи, які експлуатуються в умовах нижче та вище меж плинності матеріалу.
 • Знати та володіти основними способами зварювання та типами зварних з’єднань, які використовуються при виробництві сталевих конструкцій; кваліфікувати способи зварювання за фізичними, технічними та технологічними ознаками; використовувати основні стандарти, які регламентують типи конструктивних елементів, умовні позначення зварних з’єднань.
 • Знати технологію зварювання корозійностійких, жароміцних, броньових, холодостійких сталей та кольорових сплавів; полімерних матеріалів, спеціальні методи зварювання, паяння, термічного різання.
 • Уміти підбирати і використовувати зварювальні матеріали та сучасне обладнання.

svarka5Термін навчання:

4 роки: теоретичне навчання по програмі підготовки бакалавра за фахом «Технологія та устаткування зварювання», навчальна, виробнича і педагогічна практика, державні іспити;

5-й рік: теоретичне навчання по програмі підготовки фахівця або магістра за фахом «Технологія та устаткування зварювання», переддипломна практика, дипломне проектування, захист дипломного проекту (роботи)/магістерської роботи.

Працевлаштування:

Наша кафедра і академія в цілому сприяє працевлаштуванню. Наші випускники працюють викладачами, інженерами, управлінцями, різного рівня у багатьох навчальних закладах і підприємствах, як Харкова і області, так і України в цілому.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>