Home » Освітня програма “Професійна освіта. Зварювання”

Освітня програма “Професійна освіта. Зварювання”

Для вступу потрібні наступні сертифікати ЗНО: українська мова, математика, історія України.

Актуальність спеціальності

Ринок праці, що інтенсивно формується, висуває нові вимоги до змісту процесу підготовки спеціалістів-зварювальників. Сьогодні потрібен робітник “нового типу” – професійно i соціально-мобільний, такий, що має глибокі професійні знання з інтегрованих професій, володіє економічними i правовими знаннями, основами наукової організації праці i культури виробництва, здатний до технічної та соціальної творчості, готовий до роботи при різних формах організації праці i виробництва в умовах конкуренції.

Елітарність навчання

за спеціальністю забезпечується, коли значна увага приділяється індивідуальній підготовці студентів. У цьому випадку студент навчається за індивідуальним планом. Оскільки спеціальність “Технологія і обладнання зварювального виробництва” може забезпечувати підготовку спеціалістів широкого профілю (наприклад, технолог, педагог, дослідник), ця концепція, її документи та навчальний план з профілю навчання інженера-педагога з наступною його деталізацією у відповідності до обраної студентом спеціальності.

При комплексному підході до підготовки інженера-педагога реалізується три системи безперервної підготовки:

 • загально-технічна та спеціальна з метою формування знань, умінь, навичок, необхідних для освоєння передових технологій зварювання, наплавлення, напилення, навчання операторів практичному, раціональному використанню нових технологій;
 • комп’ютерна для отримання знань та навичок при роботі з ЕОТ в діалоговому режимі як користувача, у тому числі, коли ЕОТ підключені до різних систем та мереж;
 • гуманітарне i психолого-педагогічне виховання, у тому числі навчання іноземній мові.

Інжинірингове навчання

забезпечується комплексом фундаментальних, загально-технічних, педагогічних, соціальних дисциплін з метою формування знань раціональних технологій. Важливим є формування умінь на сучасному правовому рівні уміння здійснювати ділові контакти з операторами, які навчаються, адміністрацією підприємства та організацій, для яких виконуються технологічні, педагогічні та інші види po6iт.

Вимоги до підготовленості абітурієнтів у вигляді системи знань, умінь i навичок, на основі яких буде здійснюватись засвоєння змісту навчання у вищому навчальному закладі; психологічні властивості та якості особи як такі, що протипоказані для обраної професійної діяльності.

Спеціаліст даного профілю повинен вміти:

 • з позицій моральних принципів та загальнолюдських ідеалів аналізувати соціально-економічні явища та процеси що відбуваються у суспільстві;
 • вільно володіти державною мовою, грамотно, усно та письмово висловлювати свої думки;
 • логічно мислити та відстоювати свою точку зору, володіти розвиненими організаційними здібностями та виховними вміннями, орієнтуватися у питаннях виробничої праці, тощо;
 • вирішувати проблеми та формулювати задачі, пов’язані з реалізацією професійних функцій: бути здатним до проектно-аналітичної діяльності в професійної сфері; на основі знань принципів системного аналізу вміти поставити мету i сформулювати задачу, що пов’язані з реалізацією професійних функції, вміти використовувати для їх рішення методи вивчених ним наук.
 • на основі глибокого розуміння суті та соціальної значимості своєї майбутньої професії, та освіти взагалі, як особливої сфери діяльності, що забезпечує трансляцію знань та культури від покоління до покоління, вміти розбиратись в основних проблемах наукових та навчальних дисциплін, пов’язаних з конкретною сферою його діяльності;
 • розпізнавати актуальні проблеми педагогічної науки та знаходити шляхи їх вирішення;
 • проектувати та розраховувати системи, вузли, деталі, технологічне оснащення, володіти методами технологічного та організаційно-економічного проектування у зварювальному виробництві на основі знань атомно-кристалічної будови;
 • визначати фактори, що впливають на зварюваність металів та їх сплавів;
 • на основі знань фізико-хімічних процесів зварювання вміти розраховувати теплові процеси, обирати джерела енергії, визначати направлення та інтенсивність металургійних процесів та процесів в різних ділянках зварних з’єднань. Прогнозувати технологічну міцність зварних з’єднань.

Обов’язки:

1. Педагогічна функція:

 • конструювання змісту навчального матеріалу з навчальної дисципліни;
 • розробка технології навчання;
 • підготовка технічних та дидактичних матеріалів;
 • підготовка засобів контролю засвоєння навчального матеріалу;
 • формування професійних умінь та навичок.

2. Організаційна виробнича функція:

 • організація управління діяльністю суб’єктів навчального процесу;
 • вивчення питань охорони праці та уміння застосовувати отримання знання у виробничих умовах.

3. Технологічна виробнича функція:

 • обрання та реалізація технології управління навчальною та професійно-педагогічною діяльністю;
 • використання різних методів спілкування при управлінні соціальними системами та їх функціонуванні.

4. Дослідницька виробнича функція:

 • визначати структуру системи та взаємозв’язок її елементів;
 • оцінювати системи, використовуючи якісні методи системного аналізу;
 • прогнозування, аналіз результатів управління та його корекція.

5. Виховна виробнича функція:

 • налагодження вертикальних та горизонтальних стосунків у навчально-педагогічних та учнівських колективах.

 • Термін навчання:

4 роки: теоретичне навчання за програмою підготовки бакалавра за фахом “Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва”, навчальна, виробнича і педагогічна практика, складання державних іспитів;

5-й рік: теоретичне навчання за програмою підготовки фахівця або магістра за фахом «Професійне навчання. Технологія і обладнання зварювального виробництва», педагогічна і переддипломна практика, дипломне проектування, захист дипломного проекту (роботи)/магістерської роботи.

Працевлаштування:

Наша кафедра і академія в цілому сприяє працевлаштуванню. Наші випускники працюють викладачами, інженерами, управлінцями, різного рівня у багатьох навчальних закладах і підприємствах, як Харкова і області, так і України в цілому.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>